ÖDESFRåGAN: HåLLER DET SVENSKA VäGNäTET FöR AUTONOMA BILAR?

Vilka krav kommer automatiserade fordon att ställa på svenska vägar? Det ska Trafikverket utreda nu. © Holger Ellgaard Frågan som regeringen ställer är hur stor del av den statliga väginfrastrukturen som håller en nog hög standard för att kunna understödja uppkopplade och automatiserade fordon. Trafikverket ska sammanställa åtgärderna som behövs, exempelvis kring underh...

Source: